תקנון מועדון חברים – פאנל משיבים

 

1. מבוא

 

1.1. Panel4all הינה חברה לביצוע מחקר וסקרים באמצעות האינטרנט וזאת בין היתר באמצעות האתר כהגדרתו להלן. בשאלות או בבעיות, הקשורות באתר אינטרנט זה, יש לפנות למנהל הפאנל דרך הדף "צור קשר".

1.2  ההרשמה והשימוש באתר כפופים ומותנים בהסכמת החבר לאמור בתקנון זה. הרשמה לאתר מעידה על הסכמה לתנאים אלה.

1.3  תקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.

1.4  מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את החברה.

1.5. החברה זכאית לקבוע ולערוך שינויים בכללי התקנון של המועדון בכל עת. החבר יהיה אחראי להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת. המשך השתתפות החבר בסקרים תתפרש כהסכמתו לכל הוראות התקנון כפי שיהיו במועד השימוש.

 

 

2. הגדרות

 

בתקנון זה יתייחסו למונחים הבאים, על פי הפירוש שבצדם כדלהלן:

2.1. "החברה" - חברת Pane4all בע"מ.

2.2. "האתר" - panel4all.co.il.

2.3. "חבר" - כל נרשם לאתר אשר עמד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

2.4. "מועדון החברים" - כלל החברים הפעילים באתר

2.5. "מידע" - כל חומרו/או מידע מכל סוג או מין, המועבר מאת החברה אל החבר ומאת החבר אל החברה.

 

 

3. מטרת האתר

 

3.1. מטרת האתר הינה לבצע סקרים, כגון אלו המבוצעים כדרך שגרה בטלפון, באמצעות רשת האינטרנט, וכן כל מטרה חוקית אחרת.

3.2. במסגרת החברות באתר יתבקש החבר להשיב על סקרים שונים, וזאת בתמורה לצבירת נקודות. באתר מתפרסמים סקרים נוספים, כגון הפאנל הפוליטי ואחרים, אשר אינם מזכים בנקודות. מספר הנקודות שמקנה כל סקר מפורסם עם הזימון.

3.3. תשובות החבר בכל סקר בו ייטול חלק, יועברו לידי מזמין הסקר לצורך שקלולם לתוצאה מחקרית, ללא זיהוי פרטי החבר, ומבלי שכל מידע אישי לגבי החבר יועבר לצד שלישי כלשהו.

3.4. חברות באתר הינה הסכמה לשמירת כל המידע האישי שנצבר בחברה לגבי אותו החבר במאגר המידע שלה, והעברתו ללא מתן פרטיו האישיים של החבר למזמיני סקרים שונים.

3.5. החבר מצהיר כי ידוע לו שהחברה מנהלת אתר זה לצורך שימוש מסחרי והוא מצהיר כי לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום ו/או תגמול מהחברה אלא לפי תקנון זה.

 

 

4. הרשמה וחברות במועדון

 

4.1. ההרשמה למועדון החברים הינה אישית ופתוחה ליחידים, אשר גרים באופן קבוע במדינת ישראל, מגיל 13 ומעלה. חבר אינו יכול להחזיק ביותר מחברות אחת במועדון.

4.2. ההרשמה למועדון החברים כרוכה ברישום שם חבר, סיסמא, ומתן פרטים מזהים.

4.3. לא ניתן להעביר חברות מאחד לשני, החברות הינה אישית ואינה ניתנת להמרה בכסף או בשווה כסף. 

4.4. חבר אשר נרשם מספר פעמים למועדון החברים בעצמו או באמצעות אחרים תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו. 

4.5. חבר שלא השלים מענה על שאלוני "פרופיל פאנליסט" לא יוכל לענות על סקרים ולצבור נקודות במסגרת פעילותו במועדון החברים וזאת למרות שנרשם כחבר וחברותו אושרה בדוא"ל חוזר. בנוסף, החבר יידרש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה של החברה, להשיב לשאלונים נוספים, לצורך עדכון והוספת פרטים. אי מענה על שאלון כאמור ייחשב כמילוי פרטים לא נכונים באחד השאלונים על כל המשתמע מכך.

4.6. חבר שמילא פרטים בלתי נכונים באחד השאלונים שנמסרו לו תישלל חברותו וכל הנקודות אשר צבר יבוטלו.  

4.7. לחברה הזכות המלאה לבטל/למחוק חבר ע"פ ראות עיניה ובהתאם לשיקול דעתה בלבד ללא כל הודעה מוקדמת.

 

 

5. תנאי צבירת הנקודות במועדון

 

5.1. מועדוני החברים

 

החברה מעוניינת להטיב עם החברים השונים ולשם כך נבנו שלושה מועדונים שונים אשר יבדילו בין החברים החדשים והחברים הותיקים יותר שמשתתפים במילוי הסקרים והשאלונים שהחברה עורכת:

5.1.1. עד 500 נקודות - זהו השלב ההתחלתי אליו למעשה מגיע כל מי שנרשם לאתר בפעם הראשונה. על מנת להנות מהטבות שהחברה מציעה לחברים ותיקים יותר על החבר לצבור לפחות 500 נקודות ובכך הוא הופך לחבר מן השורה ויכול להתחיל ולהנות מהניקוד אשר נצבר לזכותו במסגרת כל אפשרויות מימוש הנקודות אשר מפורטות בהמשך התקנון (15 נקודות = 1 ש"ח).

5.1.2. עד 3000 - זהו השלב בו כל חבר אשר מימש יותר מ-500 נקודות יהיה זכאי לממש את הניקוד אשר נצבר לזכותו. בונוס נוסף אשר מקנה שלב זה הינו העלאת ערך הנקודות אשר ימומשו החל מאותו הרגע ב-25 אחוז יחסית לערכן הקודם (12.5 נקודות = 1 ש"ח).

5.1.3. החל מ-3001 נקודות - החברים המתמידים ביותר אשר ענו על מספר הסקרים והשאלונים הרב ביותר ומימשו מעל 3000 נקודות במסגרת הפעילות שלהם באתר, יהנו מערך גדול בחמישים אחוזים מערך הנקודה הנצברת בתחילת החברות בפאנל על הנקודות שיצברו החל משלב זה (10 נקודות = 1 ש"ח).

צבירת ספי הניקוד כמפורט לעיל אינה תלויה במימוש הנקודות הצבורות.

 

5.2. צבירת נקודות

 

 5.2.1. צבירת הנקודות מתחילה מהרגע שהחבר בצע את הסקר הראשון שלו.

 5.2.2. כל סקר שווה מספר נקודות שיפורסם לפי גודלו, חשיבותו וכד`.

 5.2.3. צבירת הנקודות תעשה לכל חבר בנפרד. לא תתאפשר העברת נקודות מחבר לחבר .

 5.2.4. בכל סקר או מבצע תפרסם החברה את ערך הסקר או את שווי המבצעים מראש.

 5.2.5. חבר שלא השיב על סקר עד סופו לא יהיה זכאי כלל לנקודות המגיעות לו בגין אותו סקר ע"פ ערכו אשר נקבע מראש.

 5.2.6. חבר במועדון אשר לא סיים את הסקר עקב אי התאמתו לסקר בעקבות שאלת סינון יקבל את כמות הנקודות שהוגדרה מראש בסקר למסוננים. 

 

 

6. מימוש הנקודות

 

6.1. לחבר אפשרות לממש את הנקודות שצבר על פי אפשרויות המימוש המפורטות בעת הבקשה למימוש באתר.

6.2. בעת מימוש הנקודות, יהיה על החבר להציג (בדואר/פקס/דוא"ל) צילום של תעודת הזהות שלו, לאימות זהותו. החברה תהיה רשאית לתחקר את החבר, בכל דרך שתמצא לנכון, על מנת לבחון באם מסר פרטים נכונים לחברה בשלב קבלת החברות, בשלב מילוי שאלון פרופיל פאנליסט, או בסקרים שעליהם השיב. אי שיתוף פעולה מצד החבר ישלול ממנו הזכות למימוש הנקודות.

6.3. אם יערכו שינויים בתקנון, כל חבר ישמור על הנקודות שנצברו לזכותו ובערכן המקורי עד לאותו התאריך.

6.4. השירותים והמוצרים המוצעים לחברים יסופקו לחברים כמות שהם. לחברים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמהו/או כל צד שלישי המשתף עמה פעולה בקשר למי השירותים ו/או המוצרים, הוראותיהם, תנאיהם, ניהולם, בחירת הזוכים בהם וכו`.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחבר בכל הקשור לשירותים ו/או המוצרים, לרבות ומבלי לגרוע: אי תאימות ו/או איכות, שימוש בלתי נאות ו/או בלתי סביר, אובדן וכיו"ב.

6.5. חלוקת השירותים ו/או המוצרים הינה עד גמר המלאי שהוקצה לכל שירות ו/או מוצר כאמור, ולפיכך החברה אינה מתחייבת כי ניתן יהיה לממש את הנקודות דווקא לשירות או מוצר ספציפיים.

6.6. כל מס שיוטל על החבר בגין מימוש הנקודות יחול על החבר בלבד. על החבר מוטלת החובה לברר באם מימוש הנקודות מחייב תשלום מס, ולשלם על חשבונו את המס, באם חל. מימוש הנקודות הינה התמורה הסופית לה יהיה זכאי החבר מהחברה, והחברה לא תשלם לחבר כל תשלום נוסף בגין הנקודות שמימש.

6.7. מימוש נקודות על ידי קטין מחייב אישור של האפוטרופוסים של הקטין.

 

 

7. הגנת הפרטיות

 

7.1.  החברה מתחייבת לשמור על סודיות פרטי החבר, המופיעים בטופס ההרשמה. פרטים אלו לא יפורסמו ולא יימסרו לאחר. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים, על מנת ליצור קשר עם החבר, להעביר לו מידע ולעדכן אותו בדבר שירותים נוספים המוצעים על ידה, וכן מידע שיווקי ופרסומי במידה ונתן הסכמתו לכך בעת הרשמתו לאתר - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. עם זאת, פרטיו האישיים של החבר לא יימסרו למפרסמים. אם החבר אינו מעוניין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, הוא יוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי.

7.2.  אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודות כל חבר באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהתאגיד אליו יועבר המידע יקבל על עצמו כלפי כל החברים הרשומים באתר את הוראות מדיניות פרטיות זו.

7.3. החבר נדרש לשמור את המידע אליו הוא נחשף באתר בסודיות ולא לעשות כל שימוש בכל מידע אשר יגיע אליו לגבי החברה, עסקיה, פעילותה ולקוחותיה.

 מובהר ומוסכם כי, חובת הסודיות לעיל לאתחול לגבי מידע אשר הוא נחלת הציבור או הפך לכזה שלא עקב פעולה או מחדל של החבר, ולמעט מידע אשר חלה חובה שבדין לגלותו ורק עד כמו שמוטלת חובה לגלותו.

 

 

8. "Cookies"

 

האתר משתמש ב-Cookies ("עוגיות") - לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות החבר ולאימות פרטים. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מהאתר.

כל מידע שנאסף על ידי החבר באמצעות העוגיות על החבר הינו בגדר המידע, ויחולו לגביו זכויות וחובות החברה החלות על המידע בכללותו.

 

 

9. אבטחה

 

9.1.  מאגר המידע של האתר מוגן על ידי טכנולוגיית אבטחה והצפנה באיכות גבוהה במטרה להגן מפני כל סוג של פגיעה ו/או שימוש בלתי מורשה בתוכן המידע באתר.

9.2.  החברה אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לחדירות למערכת תחת נסיבות יוצאות דופן או לעמידותה בפני התקפות ופריצות עתידיות.

 

 

10. הודעות

 

10.1.  ידוע לחבר כי החברה תשתמש בפרטי החבר לצורך משלוח הודעות ו/או זימונים להשתתף בסקרים מטעמה אל החבר, לרבות באמצעות דוא"ל ו/או פקס ו/או באמצעות הודעות טלפוניות מוקלטות או אחרות מטעם החברה. בחתימתו על תקנון זה מאשר החבר את הסכמתו למשלוח הודעות כאמור באמצעים כאמור.

 

 

11. כללי

 

11.1. החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

11.2. החברה לא תהיה אחראית לכל פרסומת הצעה, מבצע, או התקשרות המוצעת על ידי צד שלישי כלשהו באתר. כל התקשרות בין החבר  לבין צד שלישי כאמור, תהיה בין החבר לבין אותו צד שלישי בלבד, ועל אחריות החבר בלבד.

11.3. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר מטעם צדדים שלישיים, לרבות פרטי המידע והזכויות, היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין ולא תהא כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

11.4. במידה והוראה מהוראות תקנון זה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

11.5.  דיני מדינת ישראל בלבד יחולו על כל ענין הנובע משימוש באתר, תנאיו, הוראותיו וכל דבר וענין. סמכות השיפוט תהא אך ורק לבתי המשפט של מדינת ישראל ורק בהתאם לדיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט המקומית בכל ענין כאמור תהיה לבתי המשפט בתל אביב יפו ולהם בלבד.